OCR Output

3

vid de, som anse frågan kunna på deras rätt inverka, ega 'tillstä¬
deskomma och anföra, hvad de akta nödigt.

Sollefteå den 5 Maj 1903.
Claes Tisell.”

Umeå, i Landskansliet, den 11 Maj 1903.
På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Olof Åkerrén, Arv. Almqvist.

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.