OCR Output

2

ning å hemmanet ”/., mtl Litt. A N:o 1 Westernäs i Umeå soc¬
ken; Och varder, jämlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade Nå¬
diga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom åtta dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttran¬
de, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättnings¬
man; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit insända be¬
vis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

N:o 68. Enligt härstädes gjord anmälan har Kronoläns¬
mannen O. I. Dahl i Fredrika blifvit utsedd till Gideå och Hu¬
sums elfvars flottningsförenings syssloman för Wästerbottens län.

Uppläses i kyrkorna inom Lycksele och Degerfors socknars kyrkor.
N:o 69. Till vederbörlig kännedom intages följande
»Kungörelse.

| På grund af Konungens Befallningshafvandes förordnan¬
de den 3 April 1903 håller undertecknad med biträde af skiftes¬
godemannen Erik Eriksson i Vännäs och nämdemannen J. F.
Johansson i Hjuken syn i öfverensstämmelse med flottningsstad¬
garn den 30 December 1880 i vattendraget Byssjan från och med
Gäddträsket och Vitanträsket i Lycksele socken till och med Byss¬
träsket i samma socken, samt för omreglering af den redan be¬
fintliga flottleden i samma vattendrag från sistnämnda träsk till
utloppet 'i Ume elf inom Degerfors socken, hvarvid samman¬
träden komma att hållas

i Tuggensele inom Lycksele socken hos E. A. Carlsson
Måndagen den 25 Maj 1903 kl. 8 f. m. samt
i Granölund inom Degerfors socken hos hemmansägaren
"Lindström "Torsdagen den 28 Maj 1903 kl. 6 e. m., där¬

r

SFR ÄR
2

i