OCR Output

Konungens Befallningshafvandes 1 Wästerbottens fan
Kungörelser

år 1903.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 66—569.

RAMON

RU ROBERT UNDP

i

Uppläses uti kyrkorna i Säfvars och Holmö församlingar.

N:o 66. Sedan Edv. Holmgren, August Pettersson, N. F.
Nilsson, Konrad J ohansson, P. G. Holmgren, C. O. Tegström,
P. G. Tegström, Joh. Alfr. Pettersson, Erik - Emanuel
Johansson, F. A. Grubbström, K. F. Holmgren, E. A. Holmgren,
J. A. Grubbström, Joh. Fr. Johansson, Nils August Holmström,
Gustaf Wikander, N. A. Wiklund, C. A. Grubbström, PA.
Holmgren, Fredrik Jonssons sterbhusdelägare, Nils Petter Holm¬
bergs änka, Gustaf Olofsson, Erik Ol. Lundin, A. Gustaf Holm¬
gren, N. F. Wikander, Evald Wikander, J. A. Wikander, Arvid
Jonsson, O. A. Olofsson, Anders Jonssons sterbhusdelägare, J.
A. Wiklunds änka, E. A. Sandberg, K. J. Karlsson, J. G. Wi¬
kanders sterbhusdelägare samt innehafvaren af Holmö kapellpre¬
dikantsboställe Y. G. 8. Levander härstädes anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren Tycho Bergman att verk¬
ställa laga skifte å alla ägorna till Holmö by i Säfvars socken,
varder, jämlikt 13 $ uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga
den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen |
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom tolf dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Säfvars
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida
de förena sig med sökandena i valet af förrättningsman; ålig¬
gande det Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om
.kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka. |

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 67. August Flumée har härstädes anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren Bertil Lagerqvist att verkställa klyf¬