OCR Output

6

tingslags Agodelningsrätt fastställdt, har angående ståndskogsli¬
kvid bestämts, att uppkommen likvid skall vara uttagen inom 3
år från tillträdet af ägolotterna den 26 Januari 1903, och har af
skiftesförrättaren uppgjorts följande sammandrag af likvid:
Likvid af bestämda ersättningar för minskad ståndskog i
följd af laga skifte på alla ägorna till kronoskattehemmanet Sd
mantal N:o 1 Skogfors i Byske socken, Skellefteå tingslag och
Westerbottens län, upprättad år 1903.
UU &XS SO EE:LlLlN gg g|]pyyyjynfnmnmnfrtftjnnjn mn nn

Erhåller. | Pordrän | Skuld

Betalar ersättning

Kr. |öre Kr. |öre] Kr. |öre Kr. |öre

Af förestående beräkningar Sy¬
nes att:
Litt. A — J. A. Forsgren... 455616215697/5811140/96
>» B— G. W., Forsgren i. 3165/05/5697/58/2532/53
$0 TA CArlss0Den nn 2000 /27/1326178 367349

| Summa 3673|49/3673/49
Häraf synes att Litt. C — &. A. Carlsson betalar till Litt.

0 AN OR rs 114096
Och tU TAGLOB 0 W. FOrsgron momms omm ned 2032153
367349

Skellefteå den 23 April 1903.

På Ägodelningsrättens vägnar:

Axel Hedborg.»
Umeå, i Landskansliet, den 4 Maj 1903.
På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Olof Åkerrén. Arv. Almqvist.

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.