OCR Output

RE

5

deladt förordnande, härigenom kalla vederbörande strand-, bro-,
fiske- och vattensverksägare samt andra, hvilkas rätt kan vara
af frågan beroende, att Lördagen den 18 nästa Juli kl. 6 e. m.
infinna sig å skjutsstationen i Bäcknäs för att i ärendet höras,
om de akta nödigt.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 29 April 1903.
Nils Kruse.

N:o 64. "Fill vederbörlig kännedom offentliggöres följande

Kungörelse.

Vid laga skifte & alla ägorna till ”/16 mtl Åliden N:o 1 i
Skellefteå socken, hvilket skifte denna dag blifvit af Skellefteå
tingslags Ägodelningsrätt fastställdt, har angående ersättning för
ståndskog bestämts, att ägaren af Litt. D skall uppbära af äga¬
ren till Litt. A 13 kronor 17 öre, ägaren af Litt. B skall upp:
bära af ägaren till A 60 kronor 22 öre och af ägaren till Litt.
C 83 kronor 8 öre; att ägaren af Litt. A äger afverka å 'sko¬
gen till Litt. D till ett värde af 203 kronor 23 öre och å sko¬
gen till Litt. C till ett värde af 164 kronor 46 öre; att ägaren
till Litt. B äger afverka å skogen till Litt. C till ett värde af 49

kronor 58 öre; samt att likvid och afverkning skall uttagas inom
tre år, räknade från denna dag.

Skellefteå den 23 April 1903.

På Ägodelningsrättens vägnar:

Axel Hedborg.>

N:o 65. "Till vederbörlig kännedom intages följande:

» Vid laga skifte å alla ägorna till '5/e+ mtl Skogfors"N:o 1
i Byske socken, hvilket skifte denna dag blifvit af Skellefteå