OCR Output

4

nars kyrkor uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
mot ansökningen hafva något att erinra; åliggande det Läns¬
männen i Burträsks och Bygdeå distrikt att befordra denna kun¬
görelse till uppläsning i ofvan angifna kyrkor samt däröfver hit
insända bevis.

Uppläses i Örträsks sockens kyrka.

N:o 62. På begäran intages följande
»Kungörelse.

Sedan, i anledning af ifrågasatt omreglering af Storforsen
i Öre elf inom Örträsks socken samt de delar af elfven ofvan
och nedan sagde fors, som af en blifvande omreglering beröres, '
syn i vederbörlig ordning hållits af Direktören A. E. Dandanell
med biträden, så får jag, efter af Konungens Befallningshafvan¬

bro-, fiske- och vattenveérksägare samt andra, hvilkas rätt kan va¬
ra af frågan beroende, att Lördagen den 4 nästkommande Juli
kl. 6 eftermiddagen infinna sig å gästgifvaregården i Örträsk
för att i ärendet höras, om de akta nödigt.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 29 April 1903.
Nils Kruse.»

Uppläses i Stensele och Lycksele socknars kyrkor.

N:o 63. Till kännedom intåges följande

»Kungörelse.

Sedan, i anledning af ifrågasatt omreglering af Paubäcken
i Stensele och Lycksele socknar jämte bivattendraget Risbäcken,
syn i vederbörlig ordning hållits af Löjtnanten Claes Tisell med

¬