OCR Output

|

3

öfriga — delägare, dem «förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Norsjö sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens upplä¬
sande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 60. Klara Pehrsson har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren J. A. Sandqvist att verk¬
ställa laga klyfning å hemmanet !/16 mtl Högfällan N:o 11 Deger¬

» fors socken; Och varder, jämlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade Nå¬
diga Skiftesstadga den 9 November 1886, öfrige delägare, dem för¬
rättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom tolf dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Degerfors sockens kyrka uppläst, hitinkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit insän¬
da bevis om kungörelsens uppläsande 1 sagda sockens kyrka.

Uppläses i Burträsks och Bygdeå socknars kyrkor.

N:o 61. Uti en hit ingifven skrift har Aktiebolaget Ro¬
bertsfors anhållit att i afbidan på pröfning af härstädes gjord
ansökan om upplåtande till allmän flottled af Sikån med bivat¬
tendrag tillstånd måtte meddelas sökanden att, 1 likhet med fö¬
regående år, under innevarande år uti nämnda vattendrag bedrif¬
va timmerflottning och flottning af pappe ;rsved och propsvirke;
Och varder, jämlikt 7 8 i Flottningsstadgan den 30 December
1880, vederbörande strand-, bro-, fiske- och vattenverksägare samt
andre, hvilkas rätt kan vara af frågan beroende, härigenom före¬
lagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Barträsks och Bygdeå sock¬