OCR Output

Uppläses i Wännäs sockens kyrka.

N:o 57. Nedan Carl Johansson HNSandberg härstädes an¬
hållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren P. W. Ga¬
vell att verkställa laga" klyfning å hemmanet '/,, mtl N:o 1 Wän¬
näs by i Wännäs socken, varder, jämlikt 13 $ uti Kongl. Maj:ts
förnyade Nådiga WSkiftesstadga den 9 November 1866, öf¬
rige delägare, dem =: förrättningen <angå «kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tolf
dagar, efter det denna kungörelse blifvit i :Waännäs
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungö¬
relsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Wännäs sockens kyrka.

N:o 58. N. Julius Thalén och Olof Jonsson hafva
härstädes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
P. W Gavell att förrätta laga klyfning å hemmanet !/16 mtl N:o
10 Wännäs by i Wännäs socken; Och varder, jämlikt 13 $ uti Kongl.
Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige
delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom tolf dagar, efter det denna kun¬
görelse blifvit i Wännäs sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida”de förena sig med sökandena i valet af för¬
rättningsman,; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hitin¬
sända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Norsjö sockens kyrka,

N:o 59. HEmnär Olof Hellsten härstädes anhållit om förord¬
nande för vice Kommissionslandtmätaren, Kaptenen Helmer Huss
att förrätta laga skifte å alla ägor tillhörande Norrbrännans by
i Norsjö socken, varder, jämlikt 13 38 uti Kongl. Maj:ts
förnyade <Nådiga <:WSkiftesstadga den 9 November 1866,

EYES RIS EAP SP IS SAD RYAN FORE TT BORSTA DS SYNYRPISNE TIS KRA SINN Fr nd