OCR Output

Konungens Befallnimoshatvandes 1 Wästerbottens län
Kungörelser

"år 1903.

Ser. B. | = Landskanslie | Nie 55—65.

FE var rar

Uppläses i Bjurholms sockens kyrka.

N:o 55. Johan Johansson, J. A. Olofsson och K. A. An¬
dersson hafva härstädes anhållit om förordnande för v. Kom¬
missionslandtmätaren 8. J. Johanson att verkställa laga klyf¬
ning å alla ägorna tillhörande hemmanet 3?/« seland N:o 1 Ma¬
riebäck i Bjurholms socken; Och varder, jämlikt 13 8 uti Kongl.
Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige
delägare, dem förrättningen angå kän, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungö¬
relse blifvit i Bjurholms sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökandena i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 56. Alldenstund N. Alb. Königsson härstädes anhål¬
lit om förordnande för vice Kommissionslandtmätaren Knut
Widmark att verkstiilla laga skifte å alla ägorna till Signilsbäcks
by i Umeå socken, varder, jämlikt 13 $ uti Kongl. Maj:t förnya¬
de Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägate,
dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfven¬
tyr af talans förlust, inom åtta dagar, efter det denna kungörel¬
se blifvit i Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit in¬
sända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.