OCR Output

FS DR SE TIP VE EU SLA TOPGRR TNF LR fv RENA 3; SIV HRT SATA VIEN he De LS ANT RT NR C
É

Konungens Befallnmoshafvandes 1 Wisterbottens län
Kungörelser

år 1903.

Ser. B. Landskansliet. | N:ris 53, 54.

> Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 53. A. Markstedt & Söner har härstädes anhållit om
förordnande för Kommissionslandtmätaren J. O. A. Sohlberg att
verkställa laga delning å alla ägorna till ?/16 mtl Forsliden N:o
1 i Byske socken; Och varder, jämlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnya¬
de Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare,

dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfven¬
tyr af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kun¬
görelse blifvit i Byske sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit in¬
sända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

N:o 54. Till kännedom intages följande

Kungörelse.

Vid klyfning af hemmanet Mjödvattnet N:o 6, ?/16 man¬
tal, i Burträsks socken, hvilken förrättning denna dag af Bur¬
träsks tingslags egodelningsrätt faststälts, hafva delegarne genom
förening bestämt att egaren af ?/es mantal Litt. Fac Fabian ¬
Lundmark skall ega att i ersättning för mistad ståndskog af- .
verka dels å de egarne af ?/s«s. mantal Litt. Faa P. A. Burman
och af ”/«« mantal Litt. Fab G. A. Glas tilldelade östra eller