OCR Output

:2

rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit in¬
sända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses uti kyrkorna inom Umeå tingslag.
N:o 52. På begäran intages följande

»Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som Måndagen den 8 nästin¬
stundande Juni kl. 12 på dagen förrättas uti Umeå härads tings¬
hus, kommer Handlanden Nils Sjöströms konkursmassas fasta
egendom !/128 mtl N:o 1 Hällnäs i Wännäs socken att till den
högstbjudande försäljas.

Å hemmansdelen äro uppförda:

1:0). Mangårdsbyggnad. af timmer, på stenfot under spån¬
tak, inredd till förstuga, kök, kammare och handelslokal;

2:0). Ladugård, under spåntak, af timmer, port, foderlada,
loge och vagnslider af resvirke och bräder, däraf endast ladu¬
gården och porten inredda;

3:0). Vedbod under spåntak; och

4:0). Smedja, under tak af torf, på ofri grund.

Åbyggnaderna äro i försvarligt skick och har hemmans¬
delen åsatts ett saluvärde af ettusen (1,000) kronor. |

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att sin
rätt dervid bevaka.

Umeå fögderis kronofogdekontor den 14 April 1903.

J. A. Hanson.»
Umeå, i Landskansliet, den 20 April 1903.
På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Olof Åkerrén. Arv. Almqvist.

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier,