OCR Output

Konungens Befallningshatvandes 1 Ya LWästerbottens län
Kungörelser

år 1903.

Ser. B, Landskansliet. N:ris 50—52.

ETT FOR JASON "dn

N:o 50. Uppå därom af Styrelsen för länets brandstods¬
bolag gjord anmälan kungöres, dels att innevarande års bolags¬
stämma till. ledamöter i styrelsen återvalt för en tid af två år
Öfversten och Kommendören Ludv. Schöning, Inspektoren Per
Nordström samt Rådmannen och Riddaren Lars Fredrik Grahn,
dels att från förestående brandstodsår kvarstå som styrelseleda¬
möter Kronolänsmannen Johan Broman och Kyrkovärden Johan
Pettersson, samt dels att Styrelsen vid sammanträde den 7 den¬
nes för nu ingångna brandstodsår inom sig utsett Schöning till
ONEROTATR en PIORER till v. ordförande.
bestämts, ätt elsärt ordinarie Rätan de
i Umeå stad förhyrda lokal första helgfria tisdagen i hvarje må¬
HAGAR D70: 0

Uppläses i Stensele sockens kyrka.

N:o 51. Holmsunds aktiebolag har härstädes anhållit om
förordnande för Kommissionslandtmätaren Axel Sandqvist att
verkställa laga skifte å samtlige ägor titl Bäckmarks by i Sten¬
sele socken; Och varder, jämlikt 13 S uti Kongl. Maj:ts förnya¬
de Nådiga "Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare,
dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfven¬
tyr af talans förlust, inom tjuguen dagar, efter det denna kun¬
görelse blifvit i Stensele sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬