OCR Output

4

dantag af de till skattetalet icke bestämda delar af berörda hem¬
man, som icke tillhör detsamma, enligt derom särskildt upprät¬
tad afbandling.

/ Å hemmanet, som vid utmätning värderats till 1,800 kro¬
nor, kunna utsås 2 1 hl. korn samt 1,3 potatis och vinterfödas
en häst, tre kor samt fyra å fem fårkreatur.

De, hvilka hafva: fordran, som skall ur egendomen gäldas

eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att der¬
vid sin rätt bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 8 April 1903.
e. f£.
Bertil Helleberg. >

Uppläses uti kyrkorna inom Skellefteå tingslag.

N:o 49. På begäran offentliggöres följande

»Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som förrättas i Skellefteå tings¬
hus Lördagen den 16 nästkommande Maj kl. 12 på dagen, för¬
säljas från Jonas Bäckström utmätta hemmanen:

1:0). '!/s2 mantal N:o I Strömsgård i Skellefteå socken utan
annan åbyggnad än andel i en loge.

Å hemmanet, som vid utmätning värderats till 1,000 kronor,
kunna utsås 80 liter korn och 80 liter potatis samt vinterfödas
två kokreatur; och

2:0). "Jes mantal N:o I Bastuträsk i Skellefteå socken med
åbyggnad.
hemmanet, som vid utmätning värderats till 700 kro¬
nor, kunna utsås 1,2 hl. korn och vinterfödas en ko.