OCR Output

3

nande för Kommissionslandtmätaren I. A. Lindahl att verkställa
laga skifte å alla ägorna till hemmanet 7/s2 mtl N:o 1 Nyås i
Degerfors socken, varder, jämlikt 13 8 uti Kongl. Maj:t förnya¬
de Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare,
dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfven¬
tyr af talans förlust, inom tolf dagar, efter det denna kungörel¬
se blifvit i Degerfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökandena i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hitin¬
sända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

SE Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 47. N. J. Karlsson har härstädes anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren J. F. Johansson att förrätta
laga skifte å alla ägorna till Ledningsvalls by i Lycksele socken;
Och varder, jämlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga
Skiftesstadga den 9 November 1886, öfrige delägare, dem för¬
rättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom tjuguen dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Lycksele sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrätt¬
ningsman,; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit insän¬
da bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka. -.

Uppläses uti kyrkorna inom Åsele tingslag.

N:o 48. På begäran intages följande

»Kungörelse.

Genom exekutiv auktion i Wilhelmina sockenstuga Lör¬
dagen den 20 Juni 1903 kl. 5 efter middagen försäljes det från
Jo P: Lindberg och hans hustru utmätta hemmanet !?5/ss2 mtl
N:o-3 Siksjönäs i Wilhelmina socken med åbyggnader, med un-¬