OCR Output

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 44. Emnär Nils Danielsson, Mats Persson, Olof Mats¬
son, Carl Persson, Per Danielsson, S. Lundström, König Königs¬
son och Olof Sandström härstädes hafva anhållit om förordnan¬
de för Kommissionslandtmätaren J. Gezelius att verkställa ut¬
stakning och rörläggning af rågångarne omkring alla platser, som
afsåttes för delägarnes allmänna behof vid laga skiftet i Tvärå¬
träsk by af Degerfors socken, varder, jämlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts
förnyade Nådiga WSkiftesstadga den 9 November 1866, öf¬
rige vederbörande, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tolf
dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Degerfors
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökandena i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungö¬

"Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N: 0 45. Erik Jakobsson har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren I. A. Lindahl att verk¬
ställa laga klyfning å hemmanet ”/es mtl N:o 1 Granåker i Deger¬
fors socken; Och varder, jämlikt 13 8 uti Kongl: Maj:ts
förnyade <Nådiga <:Skiftesstadga den 9 November 1866,
öfriga delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tolf dagar,
efter det denna kungörelse blifviti Degerfors sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens upplä¬
sande i sagda sockens kyrka.

Oppllgrg f Degerfors sockens. krilr

er N Oo ; AB. Sedan RA Eriksson, Carl Eriksson, P. ER
Eriksson: och Anders Gabrielsson bärstädeas anhållit om förord¬