OCR Output

Konungens Behallninoshafvandes 1 Wästerbottens län
Kungörelser
ar SAR

Ser. B. Landskansliet. - | N:ris 42-49.

SSSK

Uppläses- i Bjurholms sockens kyrka.

N:o 42. J. P. Olofsson har härstädes anhållit om förord¬
nande för v. Kommissionslandtmätaren Frithiof Andersson att
verkställa laga klyfning å alla ägorna till hemmanet 2 ?/1 seland
N:o 2 Bahlsjö i Bjurholms socken; Och varder, jämlikt 13 $ uti Kongl.
Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige

äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungö¬

yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 43. Sedan C. J. Eliasson och L. A. Johansson bhär¬
städes anhällit om förordnande för Kommissionslandtmätaren E.
J. Hedman att verkställa laga klyfning å alla ägorna till hem¬
manet ?/s2 mtl litt. Gb I N:o 7 Bygdeträsk uti Burträsks socken,
varder, jämlikt 13 $ uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga
den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Burträsks
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida
de förena sig med sökandena i valet af förrättningsman; ålig¬
gande det Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om
kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

FER RR gt NEAR SEEN POR IIS AE 2 RTR EN St

ÅT sor sa EN