OCR Output

2

rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses uti Skellefteå sockens kyrka.

N:o 41. Enär A. Lagerhjelm härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren A. Nydahl att verkställa
laga klyfning å alla ägorna till hemmanet ?"7/,s,, mtl N:o 1
Sunnanå i Skellefteå, varder, jämlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts
förnyade <Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866,
öfriga delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens upplä¬
sande i sagda sockens kyrka.

Umeå, i Landskansliet, den 6 April 1903.
På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Olof Åkerrén. = Arv. Almqvist.

"Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.