OCR Output

Konungens Befallninoshafrandes i Wästerbottens län
Kungörelser

år 1903.
Ser. B. | Landskansliet. | Nrris 39-41.

Uppläses i Wilhelmina sockens kyrka.

N:o 39. Sedan Björkå aktiebolag härstädes anhållit om för¬
ordnande för vice Kommissionslandtmätaren S. J. Johansson att för¬
rätta ägostyckning å kronoskattehemmanet ?/128 mtl N:o 1 Ström¬
näs i Wilhelmina socken, varder, jämlikt 13 $ uti Kongl. Maj:ts
förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öf¬
rige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom före¬
lagdt, att, vid äfventyr af. talans förlust, inom tjuguen
dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Wilhelmina
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungö¬
relsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 40. Konrad Wiksten har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren, Kaptenen Alfred Nydahl
att verkställa ägostyckning å hemmanet !/16 mtl Ostvik N:o 10
i Byske socken; Och varder, jämlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnya¬
de Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Byske sockens kyrka uppläst, hit inkomma . med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬