OCR Output

3

2

hemmanen N:ris 2 Litt. Bd, 12 Litt. Mc, 15 Litt. Pa och 18
Litt. Sa inom Säfvar by och socken, samt dels att utstaka och
röslägga gränserna mellan sagde ägotrakter och den uppgrund¬
ningsjord, hvarå BSäfvar byamän göra anspråk såsom ett byn
gemensamt tillhörigt område, varder, jämlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts
förnyade Nådiga < WSkiftesstadga den 9 November 1866,
öfriga vederbörande, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tolf dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Säfvar sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens upplä¬
sande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Säfvars sockens kyrka.

N:o 38. Karl Rönnberg har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren J. Gezelius att verkställa
utstakning och rörläggning af gränserna mellan Ivarsboda bys i
Säfvars socken samfälda ägor vid Sundet, Sladan och Tärnågern

ström, Edw. Bäckström, J. A. Lundström, J. A. Andersson, P.
Andersson, Johan Andersson och Nils Säfström; Och varder,
jämlikt 13 $ uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga
den 9 November 1866, öfriga vederbörande, dem förrättningen
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom tolf dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Säfvars
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida
de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; ålig¬
gande det Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om
kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Umeå, i Landskansliet, den 23 Murs 1903.
På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Olof Åkerrén. — Arv. Almqvist.

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.