OCR Output

;
j
|
K

Kongens boallningshafvandes 1 Wästerbottens kän
Kungörelser

år 19038.
Ser. B. Landskansliet. N:ris 35—38.

ee

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 35. Enär Anders Persson härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren J. Gezelius att verkställa
laga skifte af alla ägorna till hemmanet !!/e1 mtl N:o 1 Ottonträsk
i Degerfors socken, varder, jämlikt 13 $ uti Kongl. Maj:ts förnya¬
de Nådiga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom tolf dagar, efter det denna kungörelse
blifvit i Degerfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit
insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.

Uppläses i Åsele sockens kyrka.

N:o 36. Enligt härstädes gjord anmälan har till sysslo¬
man för Essåns flottningsförening blifvit för detta län utsedd
inspektoren M. Markusson i Åsele.

Uppläses i Säfvars sockens kyrka.

N:o 37. Sedan Sandviks Ångsågs Aktiebolag anhållit om
förordnande för Förste landtmätaren H. J. Norrman dels att
uppmäta och kartlägga ägorna till Skeppsviks lastageplats jämte
de därinvid belägna s. k. Skeppsvikslotterna, utgörande delar af