OCR Output

| ; |
|

a

S

till 24 centimeter, 10 st. fr. o. m. 24 till 27 centimeter, 2 st.
fr. o. m. 27 till 30 centimeter, 4 st. fr. o. m. 30 till 33 centi¬
meter och 5 st. om 33 centimeter.

Umeå den 26 Februari 1903.
På Egodelningsrättens vägnar:
Axel Reuterskiöld. »>

N:o 32. Till vederbörlig kännedom kungöres följande:

» Vid denna dag af Umeå tingslags Egodelningsrätt fast¬
stäld laga klyfning å '!/; mtl Säfvar N:o 13 har genom före¬
ning bestämts, att egaren till !/s, mtl, Gustaf Nordström, har
att i ersättning för mistad ståndskog utbekomma dels af egaren
till !/s2 mtl, Edmund Nordström, 10 lass vedskog årligen under
4 år, dels ock af egaren till Ne mtl, O. E. Nordström, 10 lass
vedskog.

Umeå den 26 Wobrunri 1903.
På Egodelningsrättens vägnar:

Axel Reuterskiöld.>

N:o 33. Härigenom meddelas följande:

» Vid denna dag af Umeå tingslags Egodelningsrätt fast¬
stäld laga klyfning å '/s2 mtl 'Täfteå N:o 7 har genom förening
bestämts, att egaren till ”/s+ mtl, J. Andersson, skall af egaren
till 7/ea mtl, P. Eriksson, den 1 April detta år utbekomma 1,000
kronor i ersättning för mistad ståndskog.

Umeå den 26 Februari 1903.
På Egodelningsrättens vägnar:
Axel Reuterskiöld.»

Bee SK RRE «Ser rsr REA 2ER R ER nor RIAA ng drar

PRE ; Å j ä Zz z sg
RR RR RR mn mn mn LR AR mn ln AA fn rask Md (RA 6 NN äär RA EESS