OCR Output

börande strand-, bro-, fiske- och vattenverksägare samt andra,
hvilkas rätt kan vara af frågan beroende, att sammanträda in¬
för undertecknad å tingshuset i Skellefteå Lördagen den 18 April
1903 kl. 1 e, m. för att i ärendet höras, om de akta nödigt.

Kronofogdekontoret i Skellefteå den 2 Mars 1903.
Carl Bergström.»

N:o 30. Till kännedom meddelas följande:

» Vid denna dag af Umeå tingslags Egodelningsrätt fast¬
stäld laga klyfning å !/, mtl Klabböle N:o 8 har genom för¬
ening bestämts, att egaren till !/,, mtl, Nils Sandström, eger att

Erik Eriksson tillhöriga !/12 mtl afverka 50 träd.
Umeå den 26 Februari 1903.

På Egodelningsrättens vägnar:
Axel Reuterskiöld. »>

N:o 31. Till kännedom offentliggöres följande:

» Vid denna dag af Umeå tingslags Egodelningsrätt fast¬
stäld laga klyfning å ?/e. mtl N:o 5 och ?/es mtl N:o 6 i Bränn¬
lands by har genom förening bestämts, att egaren till !/s mtl
N:o 5, Erik Etiksson, har att af Aktiebolaget Umeå Vattenfall
såsom egare till 5/6 mtl N:o 5 och /es mtl N:o-6 utbekom¬
ma för mistad ståndskog dels 97 kronor 31 öre i penningar, dels
furuträd af följande mängd och dimensioner: 71 st. fr. o. m. 18
till 21 centimeter, 60 st. fr. o. m. 21 till 24 centimeter, 42 st.
fr. o. m. 24 till 27 eentimeter, 44 st. fr. o. m. 27 till 30 centi¬
meter, 21 st. fr. o. m. 30 till 33 centimeter och 17 st. om 33
centimeter, dels ock granträd till följande mängd och dimensio¬
ner: 147 st. ir, oo. ms 18 till 21 centimeter, 58 st. fr. 0. m, 21