OCR Output

Kmngens Bekallmingshafvandes 1 Västebotbs län
Kungörelser

år 19093.

Ser. B. Landskansliet. | N:ris 27—34.

Uppläses i kyrkorna uti Nordmalings, Bjurholms, Fredrika, Åsele och
Wilhelmina socknar.

N:o 27. Enligt härstädes gjord anmälan har Lögdeå älfs
flottningsförening utsett Kronolänsmannen Arthur Ortman till
föreningens syssloman för innevarande år.

Uppläses uti kyrkorna inom Nordmalings, Bjurholms, Örträsks och
Lycksele socknar.

N:o 28. Att Öre älfs flottningsförening, enligt härstädes
skedd anmälan, vid ordinarie bolagsstämma den 24 Februari

för föreningen, varder härmed kungjordt.

Uppläses uti Skellefteå sockens kyrka.
N:o 29. På begäran intages följande
»Kungörelse.

Sedan Löjtnanten i Väg- och Vattenbyggnadskåren Erik
Wedberg till Konungens Befallningshafvandei Wästerbottens län
insändt vederbörande synemäns utlåtande och öfriga handlingar
angående verkstäld syn i och för anläggning af ett nytt tim¬
mermagasin i det s. k. Klutmarksselet, Skellefteå älf, så får jag
på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande här¬
med, jämlikt stadgandet i 8 5 af Flottningsstadgan, kalla veder¬

SSA Så RAR al Tar SRS pr nn an må ÄN Org öron SR Sk Asker ker Sälen

CR ARR Sö 1 JURA nr Mr ER EM RE ÄR RE SR SR SAR IR RRER R S 4 BIR NS Seg or Pr RET