OCR Output

Konuneens Befallningshafvandes i Wästerhottens län
Kungörelser

år 1903.

STYR IA LR FT AD

Ser. B. | | Landskansliet. | N:ris 25—26.

AE ev

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 25. Jämlikt 16 $ i Kongl. Flottningsstadgan varder
okände egaren till 148 stycken märkta och otydligt märkta tim¬
mer, som vid 1902 års flottning i Säfvar elf tillvaratagits vid
sorteringsstället i Skeppsvik, härigenom förelagdt, att inom trettio
dagar härefter hos Konungens Befallningshafvande i länet sig an¬
mäla, vid äfventyr, om det försummas, att det tillvaratagna vir¬
ket eljest säljes.

Det åligger kronolänsmännen 1 länet, en hvari sitt distrikt,
att inkomma med bevis om denna kungörelses uppläsande i re¬
spektive kyrkor.

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 26. Till vederbörande polis- och kommunalmyndig¬
heters kännedom och efterrättelse kungöres, att Konungens Be¬
fallningshafvande meddelat följande personer tillstånd. att inom
länet under innevarande år kringföra varor till salu annorledes
än å marknader, nämligen: handlanden Johan Åström från Rö¬
bäck, bonden Magnus Gustaf Josefsson från Stöcke, reseombudet
Knut Gustaf Gottfrid Dahlström från Böleå, Umeå socken, Karl
August Olsson, Karl Andersson-Lindqvist och Efraim Hedberg
från Degerfors kyrkoby samt handelsidkerskan Magdalena Olivia
Lögström från Sundsvall.

Umeå, i Landskansliet, den 28 Februari 1903.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:
Olof Åkerrén. Arv. Almqvist.

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.