OCR Output

14

jämte en därå uppförd lada af resvirke med ett mindre motladan
tillbyggdt förvaringsrum för foder.

; Denna fastighet är saluvärderad till 1,200 kronor. De,
som äga fordran, hvilken bör ur ägendomarne utgå, eller annan

rätt, som skall vid auktienen iakttagas, ega att därvid sin rätt
3 bevaka. :

Umeå Rådhus den 16 Februari 1903.
| På Mädierälans vägnar:
G. Ährling.>
Umeå, i Landskansliet, den 21 Februari 1903.
På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Olof Åkerrén. Arv. Almqvist.

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.