OCR Output

ENSE RER SPE PONT

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 23. Enär Aktiebolaget Robertsfors genom Mauritz
Klockhoff och J. A. Lindqvist härstädes anhållit om förordnan¬
de för Kommissionslandtmätaren E. J. Hedman att verkställa la¬
ga skifte å alla egorna till hemmanet Vestby N:o 1 om !/8 mtl
i Burträsks socken, varder, jämlikt 13 $ uti Kongl. Maj:ts
förnyade Nådiga BSkiftesstadga den 9 November 1866, öf¬
rige delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom före¬
lagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton
dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Burträsks
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungö¬
relsens uppläsande i sagda sockens kyrka. |

Uppläses i Umeå stads kyrka.

N:o 24. På begäran intages följande

Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som förrättas härstädes månda¬
gen den 30 instundande mars klockan tolf på dagen, kommer
nedannämnde åkaren Johan Öhmans konkursmassa tillhöriga
fastigheter atti den ordning, som om utmätt fast ägendom finnes
stadgadt, försäljas, nämligen:

110442 qvadratmeter eller 7,16 kappland under N:o 43 å
Umeå stads vretkarta, med derå uppförda åbyggnader, hvilka be¬
stå af mangårdsbyggnad af timmer och resvirke, afdelad i tven¬
ne rum, vind, en mindre tambur och förstuga, samt uthusbygg¬
nad, till hufvudsaklig del uppförd af resvirke och innehållande
stall, vagnslider, port, foderlada, vedbod, hemlighus och gödsel¬
rum;. varande denna fastighet saluvärderad till 2,000 kronor, och

antecknad under N:ris 14, 15 och 16 å 1808 års nybrukskarta,

Vv

RED äng rr EN 8 Ra TAR a