OCR Output

2

mannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens upplä¬
sande i sagda sockens kyrka.
4

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 21. Uti en hit ingifven skrift har Herman Björk¬
man för Gyttorps Sprängämnesaktiebolag anhållit om tillstånd
att å ett afsöndradt område från skogsmarken till hemmanet litt.
A om !!/.. mtl Ytterhiske i Umeå socken få uppföra ett maga¬
sin för förvaring af högst 2,500 kg. dynamit, 500 kg. krut, 20
kg. tändhattar för dynamit samt 1,0900 ringar stubin; hvilket, i
anledning af föreskriften i 30 8 Kungl. Förordningen angående
explosiva varor den 19 November 1897, härmed kungöres, med
föreläggande: för den, som mot ansökningen har något att erinra,
att senast inom åtta dagar, efter det kungörelse blifvit i Umeå
sockens kyrka uppläst, vid talans förlust, därom hos Konungens
Befallningshafvande göra anmälan; skolande Kronolänsmannen i
Umeå norra distrikt hitsända bevis om kungörelsens offentliggö¬
rande i sagda sockens kyrka. |

Uppläses i Nordmalings sockens kyrka.

N:o 22. Mo och Domsjö Aktiebolag har genom Nils G.
Ringstrand härstädes anhållit om förordnande för Kommissions¬
landtmätaren V. Th. Stein att emellan delegarne skifta vid laga
skifte i Öre by, Nordmalings socken, afsatta dels det s.k. Fjerd¬
grundet, dels ock en del utgrundningar, belägna söder om Kalf¬
åsen och Öresten mot Bottniska viken samt vatten; Och var¬
der, . jämlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftes¬
stadga den 9 November 1866, öfrige delegare, dem förrättningen
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom tolf dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Nordma¬
lings sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida
de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; ålig¬
gande det Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om

kungörelsens uppläsande i sagda sockens kyrka.