OCR Output

|

Knas Beh beh Ininoshafvandes I Wasterbottens län
Kungörelser

år 1903.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 19—24.

Uppläses i Säfvars sockens kyrka.

N:o 19. Enär Jonas Edvard Jonsson härstädes anhållit
om förordnande för Kommissionslandtmätaren J. Gezelius att
förrätta laga klyfning af alla egorna till hemmanet ?/;, mantal
N:o 5 Bullmark i BSäfvars socken, varder, jämlikt 13 8 uti
Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tolf dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i HSäfvars sockens kyrka
uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens uppläsande
i sagda sockens kyrka. ;

Uppläses i Vilhelmina sockens kyrka.

N:o 20. P. R. BSellström har härstädes anhållit om för¬
ordnande för vice Kommissionslandtmätaren S. J. Johansson att
verkställa laga klyfning af !/s mtl N:o 1 Litt. B Bäsksele i Vil¬
helmina. socken, Och varder, jämlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts
förnyade Nådiga <WSkiftesstadga den 9 November 1866,
öfrige delegare, dem =: förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Vilhelmina sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬

N År Far ¬
nn nn ÅT a sa re re RR br bee Sr gas dr na

38 AAA SE Ba rn ERNER färg ln ar a

FAR Str rå ar SR AR rör 0 PS svan lig ar nn såpa

Aa
RNE SOA

SARS