OCR Output

ND

C) Dambyggnad;

2) Lägenheten >Kvarntomten N:o I> i Ersmark, med åbygg¬
nader, bestående af boningshus utaf timmer samt uthusbyggnad,
dels af timmer, dels af resvirke och bräder under tak af spån
och bräder, indelad till ladugård, stall, port, och foderlada m. m.

Förenämnda lägenheter hafva, utan afseende på värdet af
tomter, strand- och vattenrätt, åsatts ett värde af 20,500 kronor.

De, som hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att där¬
vid sin rätt bevaka.

Umeå fögderis kronofogdekontor den 3 Februari 1903.
J. A. Hanson.»

Umeå, i Landskansliet, den 7 Februari 1903.

A. F. 0. Cederberg.

Arv. Almqvist.

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.