OCR Output

Konungens Befallningeshatvandes i Wästerbottens Tan
Kungörelser

år 1903.

Ser. B. Landskansliet. | N:ris 17, 18.

BE FEN DNE ES ATEA ERS VET ADESIINS VAIO TIA RE

STRAITS SNARARE RANE

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 17. Jämlikt 16 8 i Kongl. Flottningsstadgan varder
okände ägaren till 1,850 stycken timmer, som under nästlidet års
flottning till sorteringsverket i Nyhult nedkommit, härigenom före¬
lagdt, att inom trettio dagar härefter hos Konungens Befallnings¬
hafvande i länet sig anmäla, vid äfventyr, om det försummas,
att det tillvaratagna virket eljest säljes.

att inkomma med bevis om denna kungörelses uppläsande i re¬
spektive kyrkor.

| Uppläses i kyrkorna inom Umeå tingslag.
N:o 18. På begäran intages följande
»Kungörelse.
Genom förnyad exekutiv auktion, som Måndagen den !6
nästkommande Mars kl. 12 på dagen förrättas uti Umeå härads tings¬

bus, kommer Bror Samuel Kollberg i Ersmark tillhöriga nedan¬
nämnda lägenheter i Umeå socken att till den högstbjudande för¬
säljas, nämligen: |

1:0) Ersmarks mjölkvarn, bestående af:

A) Kvarnhusbyggnad, uppförd år 1883 af bjelkar och tim¬

mer, väl inrättad;
B) Såghus, uppfördt under år 1900 af resvirke och bräder,

inrymmande cirkelsåg och matarverk;