OCR Output

Q
RT mi Bygdsiljum N:o 101 Burträsks socken; Och varder,
jämlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga
den 9 November 1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Burträsks
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena. sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungö¬
relsens uppläsande i sagda sockens kyrka.
Fd RIV N:o 16. På begäran intagas följande:
0 >»Att vid laga skifte å hemmanet 13/6, mantal N:o 1 Mjöd¬
SS iroliden i Burträsks socken, hvilket denna dag af Burträsks
CY) gslags Egodelningsrätt till framtida efterrättelse faststälts, blif¬
um Vit bestämdt, att ersättning för ståndskog skall af delägarne i skiftet
7 sålunda gäldas, att ägarne af Litt. Aa, August Andersson och
J. A. Frisk, äga att å D. Lindbergs ägolott Litt. Ac afverka skog
för 1,103 kronor 24 öre, att ägaren af Litt. Ab, P. OO, LGDN.
äger att å ägolotten Litt. Ac afverka skog för 157 kronor 85
= öre, att Helmer Rönnblom som ägare af ägolotten till Ae äger
afverka skog å ägolotten Litt. Ac för 436 kronor 20 öre och å
-J. Rönnlunds ägolott Litt. Ad för 720 kronor 84 öre, att J. A.
Frisk skall till August Andersson betala 87 öre; samt att likvi¬
den skall vara uttagen eller gäldad inom tre år efter skiftets
fastställelse, det varder härigenom kungjordt.
Burträsk den 29 December 1902.

Carl Hartman.

Egodelningsrättens ordförande.»

Umeå, i Landskansliet, den 27 Januari 1903.

A. FE. O. Cederberg.

Arv. Almqvist.

soc oMmeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.