OCR Output

Konungrens Befallingshalvandes 1 Wästerhottens län
Kungörelser

år 1903.

Ser. B. Landskansliet. | N:ris 14—16.

Uppläses uti Umeå stads, Umeå sockens och Holmsunds kapellförsamlings kyrkor.

N:o 14. Sedan, på ansökan af Olof Schässler, J. F. Lind¬
gren och Ernst Sundberg, i egenskap af ledamöter i styrelsen för
Umeå elfs flottningsförening, om ny reglering för bedrifvande af
flottningen i Ume elfs 1:sta och 1:sta A distrikt, Majoren J. F. Cor¬
nell med gode män på grund af Konungens Befallningshafvandes
förordnande den 18 Aug. 1899 hållit syn å vattendraget, samt
Cornell därefter hit inkommit med protokoll, kostnadsförslag och be¬
tänkande jämte tillhörande handlingar öfver den af honom med gode¬
männen hållna syneförrättningen, har Konungens Befallningshafvan¬
de utsatt sammanträde att tisdagen den 31 instundande Mars klockan
12 på dagen hållas å Landskansliet härstädes, då vederbörande
strand-, bro-, fiske- och vattenverksägare samt andre, hvilkas rätt
kan vara af frågan beroende, äga att inför Konungens Befall¬
ningshafvande sig infinna för att i ärendet höras, om de akta
nödigt; och äro handlingarna i ärendet att tillgå å Landskansliet
för den, som däraf önskar taga kännedom.

Det åligger Magistraten i Umeå stad och Kronolänsmannen i
Umeå norra distrikt att befordra denna kungörelse till uppläs¬
ning i vederbörliga kyrkor samt däröfver i god tid insända bevis.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.
N:o 15. Aktiebolaget Robertsfors genom Bertil Magnét
har härstädes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmä¬
taren E. J. Hedman att verkställa egostyckning å hemmanet

NERE Star Rönn ni mRNA

RT EE AA RE NR nr kara Paf SA Se aa RR rna a