OCR Output

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 13. På begäran intages följande

»EK ungörelse.

Sedan Uno Norman, Oskar Lundqvist och E. Östlund i
egenskap af styrelseledamöter för Byske elfs flottningsförening
till Konungens Befallningshafvande i Westerbottens län ingifvit
ansökan om förlängd amorteringstid af fem år från och med 1903
till gäldande af ännu oguldna byggnadskostnader i Byske elfs
första flottningsdistrikt, så får jag på grund af Konungens Be¬
fallningshafvandes förordnande härmed jemlikt stadgandet i 8 5
af Flottningsstadgan kalla vederbörande strand-, bro-, fiske- och
vattenverksegare samt andra, hvilkas rätt kan vara af frågan
beroende, att i närvaro af vederbörande skogstjensteman sam¬
manträda inför undertecknad i Byske sockenstuga Fredagen den
20 Mars 1903 kl. 1 e. m. för att i ärendet höras, om de akta
nödigt.

Kronofogdekontoret i Skellefteå den 9 Januari 1903.

Carl Bergström.»
Umeå, 1 Landskansliet, den 23 Januari 1903.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Olof Åkerrén. Arv. Almqvist.

¬

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.