OCR Output

2

gande det Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om
kungörelsens uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 11. Enär D. Östlund och A. Stenmark härstädes an¬
hållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren BE. J. Hed¬
man att verkställa egostyckning å hemmanet ”/1i28 mtl N:o 1
Tvärtjern litt. A i Burträsks socken, varder, jämlikt 13 8 uti
Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
efter det denna kungörelse blifvit 1 Burträsks sockens kyrka
uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens uppläsande
i sagde sockens kyrka. ;

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 12. Aktiebolaget Robertsfors genom Mauritz Klock¬
hoff har härstädes anhållit om förordnande för Kommissions¬
landtmätaren E. J. Hedman att verkställa egostyckning å hem¬
manet N:o 5 om ?/es4 mtl Åkullsjön i Bygdeå socken; Och varder,
jemlikt 13 83 uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga
den 9 November 1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå
ockan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Bygdeå
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i: orten att hit insända bevis om kungö¬
relsens uppläsande i sagde sockens kyrka.