OCR Output

Konungens Befallningshafvandes + Wästerhottens län
Kungörelser

I år 1903.

Ser. B. | Landskansliet. N:rig 9—13.

Uppläses i Wilhelmina sockens kyrka.

N:o 9. 8. Selin, Erik Edv. Mattsson och E. O. Sjödin
hafva härstädes anhållit om förordnande för vice Kommissions¬
landtmätaren M. Bergstedt att verkställa laga klyfning å hem¬
manet ?/«s mtl N:o 2 Idvattnet i Wilhelmina socken; Och var¬
der, jämlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftesstadga
den 9 November 1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
tjuguen dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Wilhelmina
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungö¬
relsens uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Löfångers sockens kyrka.

N:o 10. Sedan A. Mattsson, Karl Wallmark och J. M. Bodén
härstädes anhållit om förordnande för vice Kommissionslandtmäta¬
ren M. Bergstedt att verkställa laga delning af en Mårtensboda
by i Löfångers socken tillhörig ängeslägenhet, »Damskiftet» kallad,
varder, jämlikt 13 8 uti Kongl. Maj:ts förnyade Nådiga Skiftes¬
stadga den 9 November 1866, öfrige delegare, dem förrättningen
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Löfån¬
gers sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida
de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman; ålig¬