OCR Output

4

Uppläses i Burträsks och Bygdeå socknars kyrkor.

N se GC
»Kungörelse.

Sedan Direktören A. E. Dandanell till Konungens Befall¬

mäns utlåtande och öfriga handlingar angående verkstäld syn för
inrättande af allmän flottled i Rickleån från och med Stora Bygde¬
träsket i Burträsks socken till öfre Siknäsforsen i Bygdeå socken
samt i bivattendraget Tvärån i samma socknar, så får jag på
grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande härmed,
jämlikt stadgandet i $ 5 af Flottningsstadgan, kalla vederbörande

kan vara af frågan beroende, att sammanträda inför underteck¬
nad å tingshuset i Burträsk Lördagen den 21 Februari 1903 kl.
1 e. m. för att i ärendet höras, om de akta nödigt.

Kronofogdekontoret i Skellefteå den 3 J anuari 1903.
Carl Bergström.»>

Umeå, i Poagskangliet den 13 Januari 1903.

. På TAndsköldingd Ämbetots vägnar:
Olof Åkerrén. Arv. Almqvist.

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.