OCR Output

3

| De, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att der¬
vid sin rätt bevaka.

Kronofogdekontoret i Skellefteå den 5 Januari 1903.

Carl Bergström.>

Uppläses i Burträsks och Bygdeå socknars kyrkor.
N:o 7. På begäran intages följande

»Kungörelse.

I anledning af att efter den hållna synen för inrättande
af allmän flottled uti Sikån från och med Granträsket till Bygde¬
träsket samt i bivattendragen Kokträskbäcken, Holmträskån, Tall¬
ån och Korfbäcken uti till Konungens Befallningshafvande in¬
komna skrifter framstälts yrkanden dels om längre dämningstid
med dammarne vid Villvattnet och Tallträsket än hvad i regle¬
ringsförslaget upptagits, dels om nedsättning i amorteringsafgif¬
terna för pappers- och kolved, samt dels om rättighet att uti vat¬
tendragen flotta furutimmer af mindre dimensioner än 157X6”
obarkadt, så får jag på grund af Konungens Befallningshafvandes
förordnande härmed, jämlikt stadgandet i $ 5 af Flottningsstadgan,
kalla vederbörande strand-, fiske-, bro- och vattenverksegare samt
andra, hvilkas rätt kan vara af frågan beroende, att samman¬
träda inför undertecknad å tingshuset i Burträsk Lördagen den
21 Februari 1903 kl. 1 e. m. för att i ärendet höras, om de akta
nödigt. |
Kronofogdekontoret i Skellefteå den 27 December 1902.

Carl Bergström.»