OCR Output

förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungö¬

Uppläses i Sorsele, Malå, Norsjö, Jörns och Skellefteå socknars kyrkor.

N:o 3. Enligt härstädes gjord anmälan har Skellefteå elfs
Flottningsförening utsett Borgmästaren Carl Öquist till förenin¬
gens syssloman för innevarande år.

Uppläses i Burträsks och Skellefteå socknars kyrkor.

N:o 4. Att Bureå elfs Flottningsförening till sin-sysslo¬
man för instundande år utsett Borgmästaren Carl Öquist, varder

Uppläses i Jörns och Skellefteå socknars kyrkor.

N:o 5. Enligt härstädes gjord anmälan har Borgmästaren
Carl Öquist blifvit utsedd till ombudsman i Kåge elfs Flottnings¬
förening.

Uppläses i kyrkorna inom Skellefteå tingslag.

N:o 6. Författningsenligt offentliggöres följande

»Kungoörelse.

Genom exekutiv auktion i Skellefteå tingshus Måndagen
den 16 Februari 1903 kl. 12 på dagen försäljes det från Isak
Isaksson och hans hustru utmätta hemmanet ”/,;. mantal N:o I

hemmanet, som vid utmätning värderats till 500 kro¬
nor, kunna utsås 1,5 hl. korn och något potatis samt vinterfödas
två kor och några fårkreatur.