OCR Output

Kongens Befallnmgshafvandes I Wästerhottens län
Kungörelser

år 1903.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 1—8.

Uppläses 1 Skellefteå sockens kyrka.

oN:o 1. J. A. Hedqvist och Joakim Lundmark hafva här¬
städes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren Al¬
fred Nydahl att verkställa laga skifte å Morö by i Skellefteå
socken tillhöriga fyllnadsskog, belägen mellan Forsberg och Finn¬
forsberg samt mellan Finnforsberg och Bruträsks byar i nämnda
socken; Och varder, jämlikt 13 8 uti Kongl. Majts förnyade Nå¬
"diga Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delegare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blif¬
vit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det Kronolänsmannen i orten att hit insända
bevis om kungörelsens uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 2. Sedan Carl Olof Pettersson härstädes anhållit om
förordnande för vice Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att
verkställa laga delning af det s. k. »Rönnbäcktorpet>, lydande
under frälsehemmanet '/1:28 mantal N:o 2 Ytterklinten i Bygdeå
socken, varder, jämlikt 13 $ uti Kongl. Majts förnyade Nådiga
Skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delegare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans

sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de

FEET TEN UTE SPN TRES SEN OC 0 är REN Grd 2 SN SSE ET INS sekt NN SEN NGE SNRA AGE Sr

Br ver Bk Re fig na