OCR Output

2

härigenom kalla delegarne i samma bolag till ordinarie bolags¬
stämma, som hålles i Umeå härads tingshus Fredagen den 3 30
Januari nästkommande år kl. 10 f. m. Och förekomma X

1:o) Granskning af bolagets förvaltning och revisorernas
berättelse samt fråga om meddelande af ansvarsfrihet för den
förvaltning, som granskning undergått;

2:0) Val af trenne ledamöter i styrelsen för en tid af två
år i stället för Öfversten och Kommendören Ludvig Schöning,
Inspektoren Per Nordström.samt Rådmannen och Riddaren Lars
Fredrik Grahn, som äro i tur att afgå, äfvensom af tre supple¬
anter; S
3:0) Val af tre revisorer för granskning af bolagets rä¬
kenskaper och förvaltning under innevarande brandstodsår jemte
utseende af lika antal ersättningsmän för dem.

Umeå i Westerbottens läns brandstodsbolags kontor den
2 December 1902.

På styrelsens vägnar:
Ludv. Schöning.
O. Th. Bergström.»

Umeå, i Landskansliet, den 27 December 1902.

A. F. O. Senortarg.
Arv. Almqvist.

Umeå 1902, Aktiebolaget . Umeå Tryckerier.