OCR Output

3

roffogelsfötter insända; hvaremot kråkfötter af vederbörande pre¬
mieutbetalare förstöras.

Blanketter till qvitton och redovisningar tillhandahållas
hos jagtvårdsföreningen och utlemnas' efter regvisition hos Jäg¬
mästaren Ringstrand, som äfven efter reqvisition förskotterar
medel till premiers gäldande, der sådant önskas.

Umeå, i Landskansliet, den 21 November 1902.

A. F. O. Cederberg.

Arv. Almqvist.

Umeå 1902, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.