OCR Output

nh

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 149. Till premier för rofdjurs utödande hafva Länets
Landsting och Hushållningssällskap anvisat anslag att utgå under
hvart och ett af åren 1902, 1903 och 1904; gällande i afseende på
premiernas utbetalande och vilkoren för deras åtnjutande efterföl¬
jande bestämmelser, nemligen: |

att premierna utgå för dödande af följande djurslag: räf,

dufhök, berguf och kråka;

att premien utgör: å

för hvarje under tiden från och med den 1 Maj till och
med den 30 September dödad räf två (2) kron or;

för hvarje dödad dufbök och berguf likaledes två (2)
kronor; och för hvarje dödad kråka tjugu (20) öre;

att beträffande räf, det dödade djurets skinn skall för
premieutbetalaren uppvisas och öronen i hans närvaro
afklippas eller afskäras;

att dufhök och berguf för premieutbetalaren skall upp¬

visas och nedre delen af djurets ben intill knävecket i
hans närvaro afskäras;

att af kråka, fötterna för premieutbetalaren skall uppYl

sas och af honom tillvaratagas;

att premietagaren å premiebeloppet utfärdar qvitto, i vit

ket han på heder och tro försäkrar, att djuret blifvit å
ort under tid och på sätt, som angifves, inom länet dö¬
dadt; samt

att premiebetalaren skall lemna intyg derom, att för ut¬

betalning af premierna lemnade föreskrifter blifvit veder¬
börligen iakttagna.

Om utbekommande af sålunda utfästa skottpremier har
premietagare att göra vederbörlig anmälan hos kronofogde,
kronolänsman = eller revirförvaltare inom länet, som, der de sig
sådant åtaga, anmodas att utbetala premierna ifråga mot qvitto
och redovisning, som vederbörande hafva att till länets jagtvårds¬
förenings ordförande, Jägmästaren N. G. Ringstrand, inom Fe¬
bruari månads utgång hvarje år jemte afskurna räföron och