OCR Output

Konangens Befallnimoshalvandes 1 Westerhottens län
Kungörelser

år 1902.

ser. B | bönmlskanstiet. | Niris 146—149.

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 146. I enlighet med derom hit inkommen anmälan kungö¬
res härmed, att Kamreraren A. G. Elfstadius i Umeå stad blif¬
vit utsedd att tills vidare vara syssloman i Umeå flottningsför¬

ening.

Uppläses i Säfvars sockens kyrka.

N:o 147. Johan Pärson har härstädes anhållit om förord¬
nande för vice Kommissionslandtmätaren S. J. Johanson att verk¬
ställa laga klyfning af hemmanet !/16 mtl N:o 1 Abyni Säfvars socken;
Och varder, jemlikt 13 8 uti Kongl. Maj:tsförnyade Nådiga Skiftesstad¬
ga den 9 November 1866, öfrige delegare, dem förrättningen angå
kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom tolf dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Säfvars
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i orten att hit insända bevis om kungö- ¬
relsens uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 148. Enligt härstädes gjord anmälan har Säfvar elfs flott¬
ningsförening utsett e. o. Hofrättsnotarien Bertil Magnét i Umeå
stad att vara föreningens syssloman.