OCR Output

EJ

net sk, mtl N:o 7 Nyby för alltid afsöndrad lägenhet, kommer
genom förnyad exekutiv auktion? som förrättas i Umeå härads
tingshus Måndagen den 15 nästkommande December kl. 12 på dagen

omförmälda fastighet att till den högstbjudande försäljas. |

Å lägenheten finnas uppförda:

1:0) Boningshus af timmer på stenfot under tak af papp,
afdeladt i trenne boningsrum med kök och förstuga, handels¬
butik och s. k. packbod å nedre botten samt å den öfre Sex rum
med kök och förstuga,;

2:0) En uthusbyggnad, rödfärgad, dels af timmer, dl af res¬

och torkugnar jemte en i bageriet inmurad jerngryta. I öfrigt
var byggnaden indelad till packbod och vedlider jemte hemlighus.
Samtliga byggnaderna befunnos i förfallet skick och I åsat¬
tes lägenheten ett saluvärde af 4.000 kronor.
De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att sin
rätt dervid bevaka.

TA fögderis Kronofogdekontor den 27 Oktober 1902.
J.A; Hanson.»

Umeå, 1 Landskansliet, den 31 Oktober 1902.

A, EF. O. Cederbere,
Arv. Almqvist.

-.

Umea 1902. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.

Sr