OCR Output

Konungens Befallninosshatvandes 1 Westerhottens kan
Kungörelser

år 1902.

Ser. B. | Larldekaniliet N:ris 144, 145.

Uppläses i Wilhelmina sockens kyrka.

N:o 144. Sedan HNandvikens sågverksaktiebolag genom
Grels Näslund härstädes anhållit om förordnande för vice Kom¬
missionslandtmätaren M. Bergstedt att verkställa laga klyfning :
af hemmanen !/16 mantal N:o 3 Siksjönäs och ?/,, mantal N:o 3
i nämnda by af Wilhelmina socken, varder, jemlikt 13 $1 Kongl.
Maj: ts förnyade Nådiga Skiftesstadga den 9 November "1866, öf¬
rige delegare, dem förrättningen angå kan, härigenom före¬
Jlagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar,
efter det denna kungörelse blifvit i Wilhelmina sockens kyrka
uppläst, hit inkomma ed yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i orten att hit insända bevis om kungörelsens upplä¬
sande i sagde sockens kyrka.

Uppläses uti kyrkorna inom Umeå tingslag.
N:o 145. På begäran intages följande

»Ixungörelse.

I anseende till uteblifven liqvid af den vid exekutiva auk¬
tion den 1 sistlidne September. erbjudna köpeskilling för en Hand¬
ianden D. Bergströms i Nyby konkursmassa tillhörig från hemma¬