OCR Output

4

dag af Asele tingslags Egodelnings-Rätt till efterrättelse fastställd,

har beträffande ståndskogsligviden blifvit bestämdt, att Kristoffer

Jonsson Litt. Ach skall ega att inom fem år härefter afverka
skog å J. A. Jonssons skifte Litt. Aea för 1,285 kr. 7T. öre.

Åsele tingsställe den 5 September 1902.
På Domare-Embetets vägnar:

Birger Liljedal.»

N:o 143. På begäran intages följande:

» Vid laga skifte å alla egorna till hemmanet Brännåker
1 Dorotea socken, hvilket skifte blifvit” denna dag af Åsele tings¬
lags Egodelnings- Rätt till efterrättelse fastställdt, har beträffande
ståndskogsligviden blifvit bestämdt, att er sättningen skall beräk¬
nas i penningar, men utgå i träd efter öfverenskomna priser att
afverkas inom fem år hare lör, hvarefter liqviden så uppgjorts,
att J. A. Jonsson Litt. B berättigats afverka skog för 302 kr.
31 öre å Axel Jonssons skifte Litt. A samt för 4,766 kr. 56 öre
å Erik Anderssons skifte Litt. C.

Åsele tingsställe den 5 Septeniber 1902.
På Egodelnings-Rättens vägnar:
Birger Liljedahl.>
Umeå, i Landskansliet, den 16 Oktober 1902.

A. F. Oo. Cederberg.
| Arv. Almqvist.

Umeå 1902. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.