OCR Output

3
N:o 140. Till vederbörandes kännedom meddelas följande:

» Vid laga klyfning å hemmanet "/s22 mtl Afvaträsk N:o 3
i Dorotea socken, hvilken klyfning blifvit denna dag af Asele
tingslags Egodelnings-Rätt till efterrättelse fastställd, har beträf¬
fande ståndskogsligviden blifvit bestämdt, att Adam Svanlund
Litt. Ca skall ega att inom fem år härefter afverka skog åå.
Jakob Svanlunds skifte Litt. Cb för 674 kr. 89 öre, å Erik
Svanlunds skifte Litt. Cc för 163 kr. 65 öre, å Erik Bertilssons
hustrus skifte Litt. Cd för 279 kr. 59 öre samt å Israel Östmans
hustrus skifte Ce för 2,442 kr. 89 öre.

Åsele tingsställe den 5 September 1902.
På Egodelnings-Rättens vägnar:

Birger Liljedahl.»

N:o 141. Författningsenligt kungöres följande:

» Vid laga klyfning å hemmanet Litt. Ab ?/e+ mtl Lom¬
sjö N:o 1 i Åsele socken, hvilken klyfning blifvit denna dag
af. Åsele tingslags HEgodelnings-Rätt till efterrättelse fastställd,
oo char beträffande ståndskogsliqviden blifvit bestämdt, att Markus

Kristoffersson Litt. Abb skall ega att inom fem år härefter af¬
verka skog å Erik Kristofferssons skifte Litt. Aba för 383 kro¬
nor 2 öre. |

Åsele tingsställe den 5 September 1902.
På Egodelnings-Rättens vägnar:
Birger Liljedanpl.»

N:o 142. För vederbörlig kännedom offentliggöres följande:

»Vid laga klyfning å hemmanet å hemmanet Litt. Ae
!/4 mtl i Afvasjö, Åsele socken, hvilken klyfning blifvit denna