OCR Output

2

Norsjö tingslags Egodelningsrätt fastställd, har angående ersätt-¬
ning för ståndskog bestämts, att egaren af Litt. C. eger att af¬
verka skog å marken till Litt. A. för 366 kronor 78 öre och å
marken till. Litt. B. för 1,433 kronor 50 öre, och att egaren till
Litt. D. eger att afverka skog å egorna till Litt. A. för 211 kro¬
nor 87 öre; samt att afverkningen skall hafva egt rum inom åtta.
år efter klyfningens fastställande.

Tingshuset i Norsjö by den 24 September 1902.
På Egodelningsrättens vägnar:

Axel Hedborg.>

N:o 139. Till vederbörlig kännedom intages följande:

»Vid laga skifte å alla egorna till Bursjö skifteslag i
Lycksele socken, hvilket skifte blifvit denna dag af Lycksele
tingslags Egodelnings-Rätt till efterrättelse fastställdt, har beträf¬
fande ståndskogsligviden blifvit bestämdt, att ersättningen skall
beräknas i penningar, men utgå i träd efter öfverenskomna pri-.
ser att afverkas inom tre år härefter, hvarefter ligviden så upp¬
gjorts, att N. J. Eyxell Litt. A berättigats afverka skog å E. A.
Karlssons skifte Litt. C för 950 kronor 15 öre och å Sandviks
Ångsågs Aktiebolags skifte Litt. F för 747 kr. 40 öre, Sandviks
Ångsågs Aktiebolag Litt. B för 237 kr. 57 öre å sitt skifte Litt.
F; F. Karlsson Litt. D å Sandviks Ångsågs Aktiebolags skifte
Litt. F för 150 kr. 42 öre; Sandviks Ångsågs Aktiebolag Litt.
ER å sitt skifte Litt. F för 840 kr. 80 Öre, å sitt skifte Litt. G
för 1,853 kr. 63 öre och & KK. FE. G. Brännströms skifte Litt. I
för 764 kr. 21 öre samt O. F. Brännström Litt. H för 667 kr.
59 öre å K. F. G. Brännströms skifte Litt. I.

Lycksele tingsställe den 17 September 1902.
På Egodelnings-Rättens vägnar:
Birger Litjedanmn.>