OCR Output

É Konungens. befallnnosshafvandes 1 Westerbottens län
Kungörelser

år 1902.

örn | AT anifkansliet. | N:ris 137—143.

Uppläses i Stensele och Lycksele socknars kyrkor.

N:o 137. På begäran intages följande

»E£ ungörelse,

På grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande
håller undertecknad med biträde af nämndemannen J. F. Johans¬
son i Hjuken och Kronojägaren J. Gruffman i Ruskträsk syn i
öfverensstämmelse med Flottningsstadgan den 30 December 1880
i Paubäcken i Stensele och Lycksele socknar jemte bivattendra¬
get Resbäcken, hvarvid sammanträde kommer att hållas:

å skjutsstationen 1 Bäcknäs Måndagen den 27 innevarande
Oktober: kl. 8 £. m., samt

hos handlanden J. A. Sundqvist i Pauträsk Tisdagen den
28 samma månad kl. 8 f. m.,
| dervid de, som anse frågan kunna på deras rätt inverka,
ega tillstädeskomma och anföra hvad de akta nödigt. å

Sollefteå den 6 Oktober 1902.
Claes Tisell.>

N:o 138. På begäran offentliggöres följande:

| » Vid laga klyfning å egorna till 7/96 mtl Norsjö N:o 14 i
Norsjö socken, hvilken klyfning denna dag blifvit af Malå och