OCR Output

2

efter det denna kungörelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen 1 orten att hit insända bevis om kungörelsens upplä¬
sande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i länets kyrkor.

N:o 135. Jemlikt 16 8 i Kongl. Flottningsstadgan varder
okände egaren till 3,025 stycken dels omärkta och otydligt märkta
samt dels med två eller flera olika märken försedda sågtimmer
och sparrar äfvensom 310 famnar valved, som vid årets flottning
i Skellefteå elf tillvaratagits, härigenom förelagdt, att inom trettio
dagar härefter hos Konungens Befallningshafvande i länet sig
anmäla, vid äfventyr, om det försummas, att det sålunda till¬
varatagna virket eljest säljes. |

Uppläses i Örträsks sockens kyrka.

N:o 136. På begäran intages följande
»Kungörelse.

På framställning af Mo och Domsjö Aktiebolag har Konun¬
gens Befallningshafvande i Westerbottens län genom resolution
den 2 September 1902 förordnat undertecknad att, med biträde
af Skiftesgodemannen J. P. Lindström i Långsele och Hemmans¬
egaren B. Norberg i Vargträsk såsom godemän, förrätta sådan
syn, som omförmäles i 1 och 4 $$ af Kongl. flottningsstadgan
den 30 December 1880, å Storforsen i Öre elf i Örträsks socken
samt de delar af elfven ofvan och nedan sagde fors, som af en
blifvande omreglering beröras, hvilken förrättning blifvit utsatt
att börjas med sammanträde å gästgifvargården i Örträsks by
den 20 nästkommande Oktober kl. 8 f. m.; och kallas härmed
jord-, bro-, vattenverks- och fiskeegare samt andra, å hvilkas rätt